Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z nowymi zasadami dotyczącymi danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz.Urz.UE L 119, s.1)- dalej RODO, pragniemy Panią/Pana poinformować co robimy z danymi, które zbieramy, do czego służą nam dane oraz jakie przysługują prawa w związku z ich przetwarzaniem.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śmigielski Group Sp. z o.o. Zielona Góra Sp.k. z siedzibą w Lesznie (kod pocztowy 64-100), przy ul. Dąbrowskiego 7, NIP: 697-231-66-27, REGON: 362024566, KRS: 0000567322Z Administratorem danych osobowych możesz się kontaktować bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@sgzielonagora.pl

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa, RODO przewiduje kilka podstaw przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania zawartej z Panią/Panem umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej oraz umowy sprzedaży nieruchomości. W tym celu możemy się również z Państwem kontaktować w sprawie zawarcia umowy, odbioru gotowej nieruchomości oraz rozliczenia ceny jej nabycia (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.b RODO),

Jak również:

  • nawiązania i utrzymania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytania,

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dotyczących w szczególności roszczeń wynikających z rękojmi sprzedanej nieruchomości,

– archiwizacji informacji w przypadku konieczności wykazania faktów wynikających z przepisów obowiązującego prawa,

– statystycznych, badania Pani/Pana zadowolenia z naszej usługi, analitycznych- polegających na dopasowywaniu naszych usług do potrzeb klientów, obsługi reklamacji i zgłoszeń,

– na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług, polegającego na promocji własnych produktów lub usług, określaniu Państwa preferencji oraz przedstawianiu odpowiedniej oferty

co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit.f RODO).

– finansowych, które polegają na konieczności rozliczania kosztów transakcji przez naszą księgowość, w tym wystawiania dokumentów księgowych oraz dla potrzeb rozliczeń podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości (zgodnie z przepisami Ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości) – przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.c RODO)

Zakres przetwarzanych danych.

Przetwarzamy następujące dane, które Panią/Pana dotyczą – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane o miejscu zamieszkania, nr PESEL, nr i seria dowodu osobistego, datę urodzenia, informacje dotyczące pozostawania w związku małżeńskim, identyfikujące dane finansowe (nr rachunku bankowego).

Czas przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas:

-cały okres obowiązywania zawartych umów, tj. do czasu jej wykonania lub rozwiązania, a po tym okresie do czasu przedawnienia roszczeń z ich tytułu- maksymalnie przez 10 lat,

– ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń- z tytułu rękojmi sprzedanej nieruchomości przez czas, w którym można stwierdzić istnienie wady nieruchomości (a więc co do zasady przez okres 5 lat od daty jej przekazania), a także 10 lat w przypadku roszczeń na zasadach ogólnych. Dodatkowo przez okres możliwy dla dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi (co do zasady 1 rok od chwili stwierdzenia wady),

-utrwalone w dokumentach księgowych, dane niezbędne do wystawienia faktury- przez 5 lat liczonych od końca okresu rozliczeniowego,

-przetwarzane w związku z obowiązkami podatkowymi administratora danych- przez czas niezbędny do złożenia stosownych deklaracji podatkowych oraz ich weryfikacji przez organy,

-przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako administratora danych osobowych, będą przetwarzane przez cały czas istnienia tego interesu lub do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu.

Podmioty, którym możemy udostępniać dane osobowe.

Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

-firmy informatyczne oraz zapewniające wsparcie i infrastrukturę IT, kancelarie prawne (notarialne, adwokackie, radcowskie, komornicze), doradcy podatkowi, biura rachunkowe i księgowe, banki prowadzące rachunek w celach rozliczeniowych, banki depozytariusze, zarządcy nieruchomości, architekci, projektanci oraz podwykonawcy (m.in. w zakresie projektowania zmian oraz usuwania ewentualnych usterek, utrzymywania nieruchomości, przeprowadzenia prac budowlanych), podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów (m.in. sądy, prokuratury), urzędy skarbowe, a także organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, Poczta Polska, inni operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, agencje marketingowe, agencje nieruchomości (np. Property Group Sp.z o.o.),

-innym spółki powiązane (deweloperzy realizujący konkretne inwestycje): DŚ DEVELOPMENT „Własne M” Sp. z o.o., DŚ DEVELOPMENT „Własne M” Sp.z o.o. Wrocław Spółka komandytowa, DŚ DEVELOPMENT „Własne M” Sp.z o.o. Wrocław 2 Spółka komandytowa, DŚ DEVELOPMENT „Własne M” Sp.z o.o. Wrocław 3 Spółka komandytowa, DŚ DEVELOPMENT „Własne M” Sp.z o.o. Nieruchomości Spółka komandytowa, DŚ DEVELOPMENT „Własne M” Sp.z o.o. Osiedle Dębowe Spółka komandytowa, DŚ DEVELOPMENT „Własne M” Sp.z o.o. Osiedle Dębowe 2 Spółka komandytowa, Śmigielski Group Sp. z o.o. Nieruchomości Spółka komandytowa, Śmigielski Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Śmigielski Group Sp. z o.o. Gostyń Spółka komandytowa, Śmigielski Group Sp. z o.o. Dąbcze Spółka komandytowa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Profilowanie oraz podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany.

Nie dokonujemy profilowania, nie podejmujemy również decyzji Pani/ Pana dotyczących w sposób zautomatyzowany.

Przysługujące prawa.

Przepisy RODO chronią przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani /Pan prawo do:

  1. dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii.

  2. poprawiania (sprostowania) swoich danych.

  3. prawo do ich usunięcia, jeśli uważa Pani/Pan, że nie mamy podstaw do ich przetwarzania.

  4. ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub innych wskazanych przez Panią/Pana potrzeb, a także w sytuacji kiedy został wniesiony sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.

  5. sprzeciwu na marketing. Zawsze może Pani/Pan wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w takiej sytuacji nie będziemy przetwarzali ich dla tego celu).

  6. sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji. W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  7. przenoszenia danych, które można zrealizować przez otrzymanie od nas, na Pani/Pana żądanie, danych osobowych w formatach, które będą łatwe do odczytu (np. csv lub innych łatwo dostępnych) lub może Pani / Pan zwrócić się do nas po to abyśmy dane te przekazali do innego administratora danych (innego usługodawcy),

  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe oraz sposób realizacji tego prawa z łatwością odnajdzie Pani/ Pan w Internecie, na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl.

Skorzystanie z przysługujących Ci praw jest co do zasady bezpłatne. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@sgzielonagora.pl

Po potwierdzeniu Pani/Pana tożsamości przystąpimy do obsługi żądań, praw oraz pytań.

Czy ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę jeśli ją wcześniej wyrażono, na niektóre cele przetwarzania danych?

Zgodę taką można cofnąć w każdym czasie przez wysłanie na nasz adres poczty e-mail: daneosobowe@sgzielonagora.pl krótkiej informacji, że cofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych.

Wycofanie zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Proszę pamiętać, że jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane dla innych celów i na innych podstawach prawnych niż wyrażona zgoda, będziemy mogli dalej je przetwarzać dla celów, na które posiadamy inne podstawy prawne. Wskazaliśmy te sytuacje przy celach na jakich przetwarzamy dane osobowe.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych.

Aby skorzystać z naszych usług i zawrzeć z nami umowę musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe, gdyż jest to warunek jej zawarcia. Konieczność podania danych jest również wymogiem ustawowym (np. przy dokumentacji sprzedaży dokonanej fakturą VAT). Jeśli nie będzie chciała Pani/Pan ich podać możemy odmówić zawarcia umowy. Podanie danych w pozostałych celach jest całkowicie dobrowolne.

Podmioty, które przekazały nam Pani/ Pana dane osobowe.

Jeśli dane nie zostały przekazane nam osobiście przez Panią/ Pana, to dane mogliśmy otrzymać od portali ogłoszeniowych: rynekpierwotny.pl, otodom.pl, tabelaofert.pl

Dane osobowe, które otrzymaliśmy od innych podmiotów to w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Szczegółowe informacje na temat konkretnego podmiotu, który przekazał nam Pani/Pana dane można uzyskać kontaktując się z nami na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@sgzielonagora.pl.